Szintetika Kft.

Szintetika Kft.
EN HU DE RO HR SI SK CZ

INFORMÁCIE O OSOBNÝCH ÚDAJOCH

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje informácie o činnosti spoločnosti Szintetika Kft. (Registračné číslo: 08-09-002364, sídlo: 9023 Győr, ulica Mészáros L.  5, daňové číslo: 10671478-2-08), na základe pravidiel spoločnosti na správu údajov, (ďalej len "nariadenie") a zákon CXII z roku 2011 o informáciách o sebestačnosti a slobode informácií, zmenený a doplnený nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o správe osobných údajov fyzických osôb. (ďalej len "zákon")

Účelom tohto Prospektu je poskytnúť informácie o fyzických osobách, ktoré sú v kontakte so spoločnosťou, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, o vnútorných pravidlách a opatreniach spoločnosti. Informácie sú verejné, prístupné na webových stránkach spoločnosti (gdpr.szintetikapartner.hu)

Predpis zaobchádza s jednotlivými podnikateľmi, jednotlivými spoločnosťami ako s fyzickými osobami, takže sa na ne vzťahuje. Nevzťahuje sa však na právnické osoby a ich údaje.

KTORÉ ÚDAJE SÚ SPRACOVÁVANÉ?

1. Kontaktné údaje zákazníkov, kupujúcich, dodávateľov právnickej osoby:

2. Kontaktné údaje o fyzických osobách, kupujúcich, dodávateľoch a údaje vyžadovaných zákonom, aby Szintetika Kft. mohla prijať a vydať zákazníkovi faktúru, dobropis a iné súvisiace dokumenty.

3. Žiadosti kandidátov na prácu, životopisy, osobné údaje obsiahnuté v žiadosti, poznámky zamestnávateľa vykonané počas pohovoru sa riešia počas prijímacieho procesu.

SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV POČAS MARKETINGOVEJ ČINNOSTI:

4. Pravidelne vydávame leták o našich akciách a firemných novinkách, ktoré zasielame našim veľkoobchodným partnerom prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Právnym základom je príspevok partnera prostredníctvom písomných alebo elektronických prostriedkov.

5. Pre našich partnerov udržiavame B2B objednávkový a informačný systém. Webový systém importuje a exportuje všetky údaje z integrovaného podnikového systému riadené so spoločnostou, takže na webovom systéme nie sú spracované žiadne samostatné údaje. Používanie webového systému je obmedzené heslom a je upravené zákonom, takže prístup k partnerským informáciám má iba osoba, ktorá má právo v spoločnosti v súlade s podmienkami oddielov 1 a 2.

6. Pre prezentáciu a propagáciu našej exkluzívnej kolekcii poskytujeme informačné webové stránky www.interiart.hu a www.interiart.eu. Kontaktné údaje partnerov, ktoré vlastnia celú kolekciu (právnické alebo fyzické osoby) sú dostupné na webovej stránke (adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) a sú prístupné pre verejnostˇ.

7. Prezentáciu a propagáciu našich produktov a služieb robíme aj na stránke  www.facebook.com/interiart.hu.
Pre návštevníkov stránky Facebook sa týkajú zmluvné podmienky spoločnosti Facebook. Nespracujeme osobné údaje publikované návštevníkmi. Otázka, alebo príspevok na Facebooku nepredstavuje oficiálne podanú sťažnosť. Pri zverejňovaní nelegálneho ,alebo urážlivého obsahu môžeme člena vylúčiť, vymazať komentáre. Nebudeme niesť zodpovednosť za škodlivý obsah, ktorý používateľ publikuje alebo porušuje zákon.

ČINNOSŤ SPRACOVANIA ÚDAJOV

8. Ak dodávka našich výrobkov nie je vykonaná našim obchodnym zástupcom, alebo náš produkt nie je osobne vyzdvihnutý, pošleme niektoré osobné údaje kuriérskej službe za účelom použitia poštovej alebo kuriérskej služby. Rozsah osobných údajov sú iba doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Naše zmluvné poštové a kuriérske spoločnosti sú v rámci spoločenstva, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Európskej únie o ochrane údajov, a tým zabezpečujú ochranu osobných údajov.
Vyhlasujeme, že na základe údajov zozbieraných počas spracovania údajov nespracovávame profilovanie, alebo automatizované spracovanie údajov a nerobíme rozhodnutie. Naša spoločnosť zhromažďuje osobné údaje iba v súlade s cieľmi a pravidlami obsiahnutými v týchto pravidlách.

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

9. Naše údaje sú zachované a chránené na prostriedkach prístupných a cenovo dostupných malými a strednými podnikmi, aby sme mali ochranu pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným prístupom. Chránime náš systém IT s vírusovou ochranou a firewallom. Osobné údaje registrované v našej spoločnosti sú považované za dôverné a naši zamestnanci majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Osobné údaje, ktoré majú k dispozícii zamestnanci, sú obmedzené na úrovne oprávnenosti.

10. Incident osobných údajov je, keď spracované údaje sú náhodne, alebo nezákonne zničené, stratené, zmenené  neoprávneným prístupom. Môže sa to stať stratením firemného notebooku, tableta alebo telefónu, jednoduchá likvidácia firemných papierov, neoprávnené kopírovanie, serverové, sieťové a vírusové útoky.
Všetko je potrebné urobiť, aby sa predišlo incidentom. Zamestnanci sú povinní hlásiť vedeniu, ak zistia incident v súvislosti s ochranou osobných údajov alebo akúkoľvek udalosť súvisiacu s ním. Nebezpečenstvá v oblasti ochrany osobných údajov, alebo slabé stránky zabezpečenia môže nahlásiť každý na centrálnom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese spoločnosti.
Ohlásený bezpečnostný incident okamžite hlásime príslušným zamestnancom, partnerským spoločnostiam (napr. Zmluvný dodávateľ poskytujúci služby IT). Budeme skúmať, či sú osobné údaje ovplyvnené, ak áno, oznamujú sa vlastníci osobných údajov. V čo najkratšom čase začneme obnoviť škody.

PRÁVA PRÍSLUŠNÝCH OSÔB

11. Vyššie uvedené osoby majú právo byť vopred informované o spracovávaní osobných údajov. V písomnej podobe na mailovú adresu: office@szintetika.hu alebo poštou môžu požiadať o informácie o tom, ktoré osobné údaje sú spracovávané, s touto cestou môžu požiadať aj o vymazanie, aktualizáciu alebo obmedzenie osobných údajov.
Práva a povinnosti ustanovené v nariadení môžu byť obmedzené právnymi opatreniami Únie alebo členských štátov, ako sa ustanovuje v článku 23 oddielu 5 nariadenia.
Príslušná osoba má právo podať sťažnosť dozorného orgánu.

KONANIA ŽIADOSTI O SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV

12. Budeme informovať osobu o krokoch podniknutých v súvislosti so spracovaním osobných údajov do 1 mesiaca. Vzhľadom na komplexnosť a početnosť opatrení môže byť administratíva predĺžená o ďalších 2 mesiace, na ktoré bude osoba informovaná v rámci jedného mesiaca. Opatrenia sa vykonávajú bezplatne podľa predpisov nariadenia. Ak je však žiadosť jednoznačne nedôvodná ,alebo nadmerná, najmä jej opakovateľnosť, môžeme administratívu odmietnuť  alebo sa môže účtovať administratívna suma vo výške 10 000 HUF.
Ak máme pochybnosti o totožnosti osoby, ktorá podala žiadosť, môžeme požiadať o dodatočné informácie na potvrdenie totožnosti.


INFORMÁCIE O OSOBNÝCH ÚDAJOCHSzintetika Kft.office@szintetika.hu+36 96 618 200